CONDICIONS D'ÚS

1. CONDICIONS D'ÚS

1.1 Les presents Condicions generals regularan expressament les relacions sorgides entre Menjamiques( C/Avall, 17, Bràfim 43812 Tarragona amb CIF 46763314J) i els tercers (d'ara en endavant, "Usuaris") que es donin d'alta d'usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de Menjamiques (https://www.menjamiques.cat, d'ara en endavant la "Botiga").

2. OBLIGACIONS DE L'USUARI

2.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de "menjamiques.com" , els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES I PREUS

3.1 "menjamiques.com" es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, "menjamiques.com" podrà en qualsevol moment afegir nous productes a les ofertes o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, "menjamiques.com" es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de productes que s'ofereixen a la Botiga.

3.2 Els productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidel possible que permeti la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen a la Botiga. Els preus indicats a la Botiga són en Euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en contra.

4. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

4.1 En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, "menjamiques.com" enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels productes a "menjamiques.com".

4.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

4.3 "menjamiques.com" arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua catalana, espanyola o anglesa.

4.4 La confirmació de la comanda enviada per "menjamiques.com" no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. "menjamiques.com" enviarà al costat del producte la factura corresponent al mateix.

5. DRET A DEVOLUCIÓ

5.1 L'usuari té un dret a devolució pel qual podrà posar-se en contacte amb "menjamiques.com" a través del correu electrònic a la següent adreça: info@menjamiques.cat i desistir de la compra en un termini no superior a catorze (14 ) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del producte. El producte s'haurà d'enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, corrent a càrrec de l'Usuari el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que "menjamiques.com" indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de renúncia. L'Usuari haurà de tornar el producte en el termini màxim de set (7) dies des de que "menjamiques.com" li indiqui la forma de devolució.

5.2 La renúncia comporta la devolució de l'import pagat a excepció de les despeses per transport. Per a això, el client haurà d'indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual "menjamiques.com" haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

5.3 Un cop obert el producte, aquest sigui extret del seu embalatge original i/o el producte no es trobi en perfecte estat, no es podrà exercir el dret a devolució.

5.4 No s'acceptaran devolucions d'articles fabricats a mida o personalitzats.

6. SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

6.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@menjamiques.cat

7. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

7.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és Espanya, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Consultar per a altres països. Els productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament de deu (10) dies establert per defecte en la Llei.

7.2 El servei de lliurament de "menjamiques.com" es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

7.3 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels productes. En el moment d'adquisició del producte, l'Usuari serà informat de el cost exacte d'enviament. Veure apartat de tarifes.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

8.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia "menjamiques.com" o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

8.2 Tret que fos autoritzat per "menjamiques.com" o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés a el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

8.3 L'Usuari haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per "menjamiques.com" o per tercers en la Botiga.

9. PROTECCIÓ DE DADES

9.1 En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de " menjamiques.com", mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a "menjamiques.com". "Menjamiques" tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.

9.2 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a "Menjamiques", carrer d'Avall 17, 43812 Bràfim, ​​o mitjançant correu electrònic dirigit a info@menjamiques.cat, adjuntant còpia del seu N.I.F. o document identificatiu substitutori.

9.3. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

10. CONTRASENYES

10.1 "menjamiques.com" facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus que es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a Menjamiques de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

11. COOKIES

11.1 "menjamiques.com" pot utilitzar cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

11.2 Si l'Usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga. Per conèixer tot el relatiu a les galetes visita la nostra Política de Cookies.

12. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució de el present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Tarragona, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.